Menu

Menu

연락

본사

  • 주소 :25-26 Pham Van Dong, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
  • 전화 : (+84) 258652 0025

투자자 사무실

  • 주소 : Khanh Hoa, Nha Trang City, Vinh Hai Ward, Pham Van Dong 25-26, Scenia Bay Building 3 층
  • 전화 : (+84) 258652 0025

HANOI 사무실

  • 주소 : 하노이 응웬 치탄 54A TNR 빌딩 10 층
  • 전화 : (+84) 258652 0025

문의하기

  • Website: https://nhatrangbay.net
  • Email: contact@nhatrangbay.net
  • (+84)258 652 0025

투자자로부터 공식적인 정보 받기

Công ty cổ phần Nha Trang Bay

Nha Trang Bay

Scenia Bay Nha Trang

Scenia Bay Nha Trang