Menu

Menu
SCROLL

SCROLL
우리에 대해

배치 계획

SCENIA BAY NHA TRANG

SCENIA NHA TRANG BAY NƠI TINH HOA GẮN KẾT 1. 위치 Scenia Nha Trang은 25-26 Pham Van Dong에 위치하고 있으며 Pham Van Dong, Nguyen Bieu, Sao Bien 및 Pham Ngoc Thach는 4 개의 전선을 소유 할 수있는 이점이 있습니다. 이것은 중요한 교차로로 간주되며 Tran Phu Beach – Pham Van Dong – University를 연결하는 동맥 도로의“골든”위치… […]

프로젝트 세부 사항

Công ty cổ phần Nha Trang Bay

Nha Trang Bay

Scenia Bay Nha Trang

Scenia Bay Nha Trang