Menu

Menu

接触

主办公室

  • 地址:25-26 Pham Van Dong, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
  • 电话:(+ 84)258652 0025

投资者办公室

  • 地址:庆和市芽庄市荣海区范文东25-26号景湾大厦3楼
  • 电话:(+ 84)258652 0025

HANOI 办公室

  • 地址:河内阮志清54A TNR大厦10楼
  • 电话:(+ 84)258652 0025

联系我们

  • Website: https://nhatrangbay.net
  • Email: contact@nhatrangbay.net
  • (+84)258 652 0025

投资者提供的官方信息

Công ty cổ phần Nha Trang Bay

Nha Trang Bay

Scenia Bay Nha Trang

Scenia Bay Nha Trang